Співробітництво

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» запрошує компанії, міжнародні організації та державні підприємства для спільного вирішення актуальних проблем бізнесу та економіки, створення на базі Інституту навчально-дослідних центрів для підготовки спеціалізованих, висококваліфікованих кадрів та впровадження останніх наукових розробок. Також Інститут запрошує університети та інститути для розробки спільних навчальних програм та обміну досвідом щодо підготовки спеціалістів за напрямками «Системний аналіз» та «Ком’ютерні науки та інформаційні технології» (Контактні дані — Департамент міжнародних зв'язків).

Навчальні підрозділи Інститут тісно співпрацюють з наступними компаніями та організаціями:

Кафедра математичних методів системного аналізу

Ключові слова: SAP University, SAS Global Academic Program, CISCO, EPAM Systems, CEEISD, Kyoto University, Korea Institute of Science and Technology, Ecole Polytechnique, ParisTech, Tallinn University of Technology, University of Tartu.
Опис підрозділу:

У навчальних планах кафедри ММСА Інституту важливе місце займають фундаментальні дисципліни фізико-математичного циклу:

математичний і функціональний аналізи, лінійна алгебра, теорія ймовірностей, математична фізика, які вивчаються в значно більшому обсязі, ніж на інших інженерних спеціальностях.

Дослідження складних фізичних процесів та полів, технічних, економічних і соціальних систем пов’язане з великим обсягом обчислень, і тому є неможливим без використання сучасної надпотужної обчислювальної техніки і нових інформаційних технологій. Отже, найважливішою складовою частиною навчання на кафедрі ММСА Інституту є вивчення методів системного аналізу, моделювання, засобів обчислень, інформаційних систем і технологій.

Навчальний план кафедри ММСА містить сучасні курси із статистичного аналізу економічних процесів; теорії прийняття рішень; основ штучного інтелекту та його застосування в макроекономіці та бізнесі, теорії ризику, економетричного аналізу, інформаційного забезпечення макроекономічних і соціальних систем; проектування програмного забезпечення в банківській справі, бізнесі та фінансових системах. Викладаються також сучасні методи та апаратне забезпечення систем захисту інформації в комп’ютерних мережах, основи криптології та криптографії.

Спеціальність «Системний аналіз і управління» орієнтована на вивчення складних фізико-технічних систем та полів і систем різної природи.

Спеціальність «Системи і методи прийняття рішень» надає підготовку в галузі теорії прийняття рішень у складних взаємодіючих економічних системах; методів аналізу, управління та прогнозування в макроекономіці та на рівні окремо взятих підприємств, банків і бірж; моделювання економічних процесів; проектування інформаційних технологій; створення складних інформаційних і експертних систем для елементів макроекономічних систем.

Спеціальність «Соціальна інформатика» надає підготовку в галузі теорії математичного моделювання та прогнозування розвитку соціально-економічних і політичних систем; застосування комп’ютерних технологій у менеджменті, соціології, державному управлінні; прогнозування розвитку міждержавних стосунків; методів аналізу ринку праці.

Спеціальність «Системи штучного інтелекту» надає підготовку в галузі інтелектуальних технологій та систем штучного інтелекту.

Завідуючий кафедрою — докт. техн. наук, академік НАН України М.З. Згуровський, тел.+38 044 326 3987.

Міжнародні освітні програми співробітництва:

1. Навчання за магістерськими програмами спеціалізацій «Системний аналіз у менеджменті проектів», «Інформаційний менеджмент» у рамках участі у міжнародній програмі університетів світу «SAP UNIVERSITY ALLIANCE PROGRAM» (канд. техн. наук, доцент, О.Л. Тимощук);


world.jpg

2. Навчання на факультативному практичному тренінг-курсі «Аналіз, моделювання і прогнозування в SAS» у рамках міжнародної програми SAS Global Academic Program (канд. техн. наук, молодший науковий співпрацівник О.М. Терентьєв);

3. Тренінги-навчання у спільній навчальній та науково-дослідній лабораторії ННК «ІПСА» — EPAM Systems за програмою «Програмна інженерія» (канд. техн. наук, доцент, О.Л. Тимощук);

4. Навчання у мережевій академії CISCO для студентів-магістрів спеціальності «Соціальна інформатика» спеціалізації «Мережеві комп’ютерні технології в соціальній інформатиці» (CCNA Discovery Networking for home and Small Businesses — CISCO) (канд. техн. наук, доцент, Г.Г. Швачко);

5. Навчання за програмою Joint M.Sc. & Ph.D. program «Sustainable development and Governance: global and regional contexts» при партнерстві з The Institute of Sustainability Science of Kyoto University (Japan) та Українською філією Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку (CEEISD) (м. Київ, НТУУ «КПІ») (академік, док. тех. наук, професор М.З. Згуровський; канд.техн. наук, доцент, І.А. Шубенкова).

6. Навчання за программами подвійного диплому разом з Ecole Polytechnique, Korea Institute of Science and Technology, University of Indianapolis, ParisTech, Tallinn University of Technology та University of Tartu (канд. техн. наук, доцент, О.Л.Тимощук).

 

 

Кафедра системного проектування

Ключові слова: Samsung, Melexis, 7-ої Рамочна Програма, EduMEMS, Innovation for High Performance, EUROPRACTICE, Cadence, МЕМС.
Опис підрозділу:

Основне завдання кафедри СП — підготовка фахівців з комп'ютеризації творчої інженерної діяльності людини, яка

найбільш яскраво виявляється в проектуванні і створенні нових об'єктів і технологій штучного середовища.

 

Змістом спеціальності «Інформаційні технології проектування» є застосування сучасних комп'ютерних технологій (математичного моделювання, графічних та текстових процесорів, баз даних та знань, комп'ютерних мереж, експертних систем та систем прийняття рішень, мультимедіа інформаційних технологій, інформаційних ресурсів мережі Internet) на всіх етапах індивідуального чи колективного оптимізаційного проектування та розробки нових об'єктів та процесів: попереднього дослідження, вибору принципів дії, розробок ескізного та технічного проектів, всебічного інженерного аналізу і оптимізації проекту, підготовки конструкторської документації та керуючої інформації для автоматизованих виробництв.

Фахівці спеціальності «Системне проектування» є «системними інтеграторами», які володіють загальною методологією проектування і здатні створювати апаратно-програмні комп’ютерні системи і чисто програмні великі комплекси різного призначення, вміло застосовуючи сучасні комп’ютерні технології на всіх етапах індивідуального чи колективного оптимізаційного проектування та розробки.

Підготовка студентів здійснюється на міждисциплінарній основі шляхом об'єднання компонентів інженерії та науки при розв'язанні задач комп'ютеризації і створенні комп'ютерних додатків.

Навчальний план фундаментальної та спеціальної підготовки побудований з урахуванням міжнародних стандартів (насамперед, спільних рекомендацій ACM/IEEE/ Curricula'04) для навчання комп'ютерним наукам і забезпечує (додатково до посиленого фізико-математичного циклу дисциплін фундаментальної підготовки) закріплення знань, умінь і навичок майбутніх фахівців з комп'ютерів та комп'ютерних мереж, комп'ютерного проектування та технологій інформаційного суспільства.

Завідуючий кафедрою — докт. техн. наук, проф. А.І. Петренко, тел. +380 44 280 9046.

 

Міжнародні освітні програми співробітництва:

1. З 2010 року в структурі кафедри діє спільна з фірмою «Samsung» навчально-дослідницька лабораторія розподілених обчислень

world.jpg

«Samsung-КПІ». У 2010 році були отримані гранти фірми Samsung на виконання проектів, пов’язаних з дослідженням та реалізацією алгоритмів балансування вузлів та обробки черг і алгоритмів для мультимодальної взаємодії у багато-вузлових системах, а також коштовне обладнання для укомплектування 8-ми робочих місць у цій лабораторії. Зараз завершується оформлення наукових проектів на 2011 рік і проробляється питання доцільності відкриття на базі НТУУ «КПІ» спеціальної підготовки фахівців з системного програмування для потреб компанії зі спеціалізацією в галузі програмної підтримки флеш-пам’яті;

2. Участь у проекті Європейської 7-ої Рамочної Програми № 269295 «EduMEMS — Developing Multidomain MEMS Models for Educational Purposes» (партнери - Франція, Бельгія, Польща). Фінансування проекту розпочато з квітня 2011 року в Рамках схеми PEOPLE: «Marie Curie Actions, International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)». Учасники проекту: від Польщі — Політехніка Лодзька (Лодзь), Політехніка Вроцлавська (Вроцлав); від Бельгії — Гентський університет (Гент); від Франції — Centre National de la Recherche Sciwntifique (Тулуза); від України — Львівська політехніка (Львів) і НТУУ «Київський політехнічний інститут». Шість головних цілей, які будуть досягнуті в проекті:

  • розвиток нової методології проектування мікро-електронно-механічних систем (МЕМС), яка об'єднає проектні зусилля міжнародної розподіленої команди дослідників;
  • методи проектування структури, архітектури і компонентів МЕМС;
  • спеціального призначення. Вибір засобів проектування і моделювання МЕМС;
  • розроблення математичних моделей для механічних, електричних, теплових, оптичних та інших компонентів МЕМС на системному і фізичному рівнях проектування;
  • моделювання і перевірка моделей, що створюються для пристроїв МЕМС, з допомогою інструментарію автоматизованого проектування (CAD);
  • проектування технологічних масок для виробництва пристроїв МЕМС, що розробляються;
  • розробка проектної продукції та документації, їх використання для освітніх цілей;
  • Тривалість проекту 36 місяців, загальна вартість 399000 EUR. Доля НТУУ «КПІ» складає 68400 EUR, призначених на підтримку зарубіжних відряджень і стажування учасників проекту протягом 36 місяців.

3. Функціонування з 2008 року спільної навчально- дослідницької лабораторії з бельгійською компанією Melexis, призначеної для спрямованої підготовки фахівців під потреби фірми. Щорічно за спеціальною програмою комп’ютерного проектування інтегральних схем навчаються 10-12 студентів, вибраних за конкурсом серед студентів ІПСА, ФЕЛ і РТФ. Їх розрахункові та курсові проекти пов’язані з тематикою фірми. Студенти отримують від фірми додаткові стипендії і щорічно складають заліки, що приймаються працівниками фірми. Після успішного завершення такого навчання студенти працевлаштовуються на фірмі;

4. Співробітництво з німецькою компанією IHP (Innovation for High Performance) Франкфурт (Одер) згідно з угодою від 1 грудня 2004р. дає можливість кафедрі готувати фахівців з проектування мікросхем на сучасній технологічній базі (0.25 мкм), відсутній в Україні. Проектування мікросхем на замовлення IHP ведеться на кафедрі за технологічними нормами, переданими IHP, з використанням найсучасніши систем проектування Cadence, а їх наступне виготовлення відбувається в Німеччині. Постійно здійснюється стажування магістрів кафедри в IHP з можливістю продовжити навчання на ступінь «доктора філософії» в Котбуському університеті. На сьогодні є вже 6-ть таких прикладів;

5. Співробітництво з англійською організацією EUROPRACTICE згідно з угодою від 19 Вересня 2003р. кафедра отримує для проведення навчання та науково дослідних робіт сучасне програмне забезпечення для автоматизованого проектування інтегральних схем (система Cadence, 32 ліцензія), при чому щорічна вартість ліцензій сплачена компаніями Meleхis і IHP (Innovation for High Performance).

 

Співробітники та студенти Інституту співпрацюють з багатьма міжнародними організаціями, зокрема з  Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (IIASA, Люксембург, Австрія), Організацією ООН з промислового розвитку (UNIDO), Інститутом ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті (IITE UNESCO), Світовою мережею знань про освіту та наукові обміни (EDNES), Міжнародною радою з науки (ICSU), Комітетом з даних для наук і технологій (CODATA), Європейським центром з питань вищої освіти при ЮНЕСКО (UNESCO-CEPES), Британською Радою в Україні (BRITISH COUNCIL), Міжнародною організацією з інтелектуальної власності (WIPO).   На базі НТУУ «КПІ» та ННК «ІПСА» у 2006 році відкрито Центр суперкомп’ютерних обчислень та Українське відділення Світового центру даних.

Log in
Forgot your password?