Проекти

Останні проекти:

Проект Європейської 7-ої Рамочної Програми № 269295 «EduMEMS — Developing Multidomain MEMS Models for Educational Purposes» (партнери Франція, Бельгія, Польща)

 

Фінансування проекту розпочато з квітня 2011 року в Рамках схеми PEOPLE : «Marie Curie Actions, International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)».

Учасники проекту: від Польщі — Політехніка Лодзька (Лодзь), Політехніка Вроцлавська (Вроцлав); від Бельгії — Гентський університет (Гент); від Франції — Centre National de la Recherche Sciwntifique (Тулуза); від України — Львівська політехніка (Львів) та НТУУ «Київський політехнічний інститут» (Київ).

Шість головних цілей, які будуть досягнуті в проекті:

  • розвиток нової методології проектування мікро-електронно-механічних систем (МЕМС), яка  об'єднає проектні зусилля міжнародної розподіленої команди дослідників;
  • методи проектування структури, архітектури і компонентів МЕМС спеціального призначення; вибір засобів проектування і моделювання  МЕМС;
  • розробка математичних моделей для  механічних, електричних, теплових, оптичних та інших компонентів МЕМС на системному і фізичному рівнях проектування;
  • моделювання і перевірка моделей, що створюються для пристроїв МЕМС, з допомогою  інструментарію  автоматизованого проектування (CAD);
  • проектування технологічних масок для виробництва пристроїв МЕМС, що розробляються;
  • розробка проектної продукції та документації і її використання для освітніх цілей.

Тривалість проекту 36 місяців, загальна вартість 399000 EUR. Доля НТУУ «КПІ» складає 68400 EUR, призначених на підтримку зарубіжних відряджень і стажування учасників проекту протягом 36 місяців.

Державна програма прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008-2012 роки НТР «Розробка науково-методичного і програмного забезпечення виявлення перспективних напрямів розвитку новітніх технологій інноваційного розвитку на рівні великих підприємств, галузей та регіонів на основі технологічного передбачення»

Розробка інформаційної платформи
сценарного аналізу як інструментарію
технологічного передбачення

Розроблено системну методологію реалізації процедури сценарного аналізу щодо побудови сценаріїв майбутніх подій у різних сферах інноваційної діяльності із застосуванням методів якісного аналізу. Ієрархічна система методів якісного аналізу розв’язання задач передбачення включає методи SWOT аналізу, перехресного впливу, морфологічного аналізу, аналізу ієрархій, модифікований метод аналізу ієрархій оцінювання ситуаційного ризику та ризику суб’єктивності експертних оцінок при виявленні перспективних напрямів розвитку новітніх технологій на основі точкових і нечітких/інтервальних оцінок. Розроблено опитувальні форми в режимі on-line, побудовано та оцінено альтернативи сценаріїв відносно вирішення проблем щодо пріоритетних заходів у транспорті та комунальному господарстві міста Києва.
Математичне забезпечення адаптовано для вирішення задач технологічного передбачення щодо виявлення перспективних шляхів впровадження критичних технологій за напрямом «Енергетика та енергоефективність». З залученням кваліфікованих експертів отримано відповіді на низку питань, що запропоновані в опитувальних формах.
Результати роботи використано при побудові альтернатив сценаріїв щодо виявлення перспективних шляхів впровадження критичних технологій за напрямом «Енергетика та енергоефективність» (Міністерства освіти та науки України).

Розвиток комплексу баз даних і алгоритмів обробки з метою системного прогнозування поведінки складних антропогенних і природних систем»

Досліджена нестаціонарність видів природних катастроф, режим яких істотно залежить від змін клімату і змін техносфери. Отримано кількісні оцінки процесу сталого розвитку залежно від груп економічних, екологічних і соціальних індексів, індикаторів і наборів даних із урахуванням сукупності загроз, проведений аналіз впливу цих загроз на сталий розвиток у різних країнах світу. Українськими учасниками проекту були створені математичні моделі, програмні продукти, методики розрахунків головних параметрів сталого розвитку країн–учасниць проекту в розрізі їх регіонів з метою виробки рекомендацій для стратегічного планування та ефективного управління країнами-учасницями проекту. Проаналізована група глобальних ризиків і загроз для розвитку цих країн та розроблені сценарії, спрямовані на уникнення небажаних наслідків та катастроф від дії вказаних факторів.

В цілому, було реалізовано комплексне дослідження проблеми прогнозування розвитку кризових процесів в поведінці складних антропогенних і природних систем.

В результаті виконання проекту при співпраці СЦД Росії і України на сайтах СЦД Росії і України створені нові інформаційні ресурси по проблемах режиму природних катастроф, реалізації концепції сталого розвитку і методах аналізу поведінки складних динамічних систем з використанням методів штучного інтелекту, нечіткої логіки і результатів теорії катастроф і теорії критичних явищ.

За результатами виконання проекту будуть впроваджені:

  • нові принципи, математичні моделі, прийоми та методи кількісного та якісного оцінювання сталого розвитку з метою щорічного моніторингу;
  • система вимірів (індексів та індикаторів) щодо компаній, підприємств, регіонів та галузей країн–учасниць проекту;
  • інструментарій кількісного та якісного оцінювання сталого еколого–соціально–економічного розвитку.

За результатами щорічного моніторингу надання рекомендацій керівним органам держави, регіонів, компаній, підприємств, галузей та міст країни (країн) щодо виявлення та усунення загроз їх розвитку, створення прогнозу та передбачення для прийняття рішення щодо подальшого розвитку країн.

 

Архів проектів:

Звіти наукових проектів виконаних в 2010 році:

1. «Методи нелінійного аналізу та топологічні методи теорії варіаційних нерівностей та еволюційних включень» — керівник М.В. Андрєєв (завантажити icon_small_pdf.gif);

2. «Побудова, дослідження та застосування принципово нових моделей соціо-економічних систем» — керівник О.С. Макаренко (завантажити icon_small_pdf.gif);

3. «Розробка методів оптимального керування потоками в мережах із застосуванням теорії диференціальних ігор» — керівник В.В. Останенко (завантажити icon_small_pdf.gif);

4. «Побудова системи підтримки прийняття рішень на основі теорії байєсівських мереж для моделювання поведінки складних систем» — керівник П.І. Бідюк (завантажити icon_small_pdf.gif);

5. «Розробка інтегрованої технології системного проектування, управління безпекою і діагностування складних технічних об'єктів в умовах невизначеності та багатофакторних ризиків» — керівник Н.Д. Панкратова (завантажити icon_small_pdf.gif);

6. «Розробка і дослідження методів адаптивного прогнозування та статистичної ідентифікації нелінійних динамічних моделей фізичних та економічних процесів» — керівник В.Д. Романенко (завантажити icon_small_pdf.gif);

7. «Системні дослідження та застосування засобів діагностики для аналізу впливу вибухів на залізорудних кар’єрах Кривого Рогу на будівлі» — керівник Ю.І. Калюх (завантажити icon_small_pdf.gif);

8. «Створення вітчизняної української системи схемотехнічного проектування технічних об’єктів NetALLTED» — керівник А.І. Петренко (завантажити icon_small_pdf.gif);

9. «Розробка методики та інструментарію оцінки ефективності космічних проектів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) на основі експертних процедур передбачення» — керівник Н.Д. Панкратова (завантажити icon_small_pdf.gif);

10. «Розробка методології та інструментарію моделювання в середовищі Internet з орієнтацією на мікро-електромеханічні системи (МЕМС)» — керівник А.І. Петренко ( завантажити icon_small_pdf.gif) ;

11. «Мультимедіа в освіті — експериментальне дослідження методів дистанційного навчання» — керівник А.І. Петренко ( завантажити icon_small_pdf.gif) ;

12. «Розробка мережевого комплексу автоматизованого проектування складних багатофункціональних систем» — керівник А.І. Петренко ( завантажити icon_small_pdf.gif) ;

13. «Розробка засобів і систем неруйнівного контролю та технічної діагностики складних технічних об'єктів та систем» — керівник Н.Д. Панкратова (завантажити icon_small_pdf.gif);

14. «Удосконалення засобів проектування великих інтегральних схем (ВІС)» — керівник А.І. Петренко (завантажити icon_small_pdf.gif).


Звіти наукових проектів виконаних в 2009 році:

1. «Розробка математичних моделей та глобальне моделювання процесів сталого розвитку» — керівник М.З. Згуровський (завантажити icon_small_pdf.gif);

2. «Розвиток комплексу баз даних і алгоритмів обробки з метою системного прогнозування поведінки складних антропогенних і природних систем» — керівник М.З. Згуровський (завантажити icon_small_pdf.gif);

3. «Диференціально-операторні включення та еволюційні варіаційні нерівності в нескінченновимірних просторах» — керівник О.С. Макаренко (завантажити icon_small_pdf.gif);

4. «Розробка системи комутації багатоволоконних ліній зв’язку» — керівник А.І.Петренко (завантажити icon_small_pdf.gif);

5. «Методи автоматичного формування схемних макромоделей мікроелектромеханічних систем» — керівник А.І. Петренко (завантажити icon_small_pdf.gif);

6. «Розроблення науково-методичного і програмного забезпечення виявлення перспективних напрямів розвитку новітніх технологій інноваційного розвитку на рівні великих підприємств, галузей та регіонів на основі технологічного передбачення» — керівник Н.Д. Панкратова (завантажити icon_small_pdf.gif);

7. «Розробка методів та прийомів моделювання сценаріїв майбутніх подій» — керівник Н.Д. Панкратова (завантажити icon_small_pdf.gif);

8. «Дослідження процесів утворення багатошарових композитів при утилізації промислових відходів для захисту навколишнього середовища» — керівник Я.М. Корнієнко (завантажити icon_small_pdf.gif);

9. «Розробка енергозберігаючих та екологічних гібридних технологічних процесів знешкодження шкідливих викидів» — керівник Г.О. Статюха (завантажити icon_small_pdf.gif).


Звіти наукових проектів виконаних в 2008 році:

1. «Розробка інформаційної платформи сценарного аналізу як базового інструментарію технологічного передбачення» — керівник М.З. Згуровський (завантажити icon_small_pdf.gif);

2. «Системне управління безпекою та працездатністю складних технічних систем в умовах багатофакторних ризиків» — керівник Н.Д. Панкратова (завантажити icon_small_pdf.gif);

3. «Методи та засоби паралельного скорочення розмірів моделей над великих RLC схем» — керівник А.І. Петренко (завантажити icon_small_pdf.gif);

4. «Створення багаторівневої комп'ютерної технології навчання з використанням мережі Інтернет для індивідуальної професійної орієнтації слухачів з особливими вадами» — керівник А.І. Петренко (завантажити icon_small_pdf.gif);

5. «Системні дослідження моніторингових засобів технічної діагностики природних та будівельних об'єктів в складних умовах» — керівник Ю.І. Калюх (завантажити icon_small_pdf.gif);

6. «Розробка методів підтримки прийняття рішень в економічних процесах на основі ідентифікації параметрів і прогнозування ризиків» — керівник В.Д. Романенко (завантажити icon_small_pdf.gif);

7. «Нейромережні та мультиагентні моделі, сценарні та геоінформаційні підходи в дослідженні соціо-економічних систем» — керівник О.С. Макаренко (завантажити icon_small_pdf.gif);

8. «Розробка методів аналізу, прогнозування та діагностики процесів з невизначеностями на основі байєсової теорії» — керівник П.І. Бідюк (завантажити icon_small_pdf.gif);

9. «Розробка на основі системного аналізу та теорії ігор нових методів розподілу та керування обмеженими ресурсами» — керівник В.В. Останенко (завантажити icon_small_pdf.gif);

10. «Функціонально-топологічні методи аналізу та оптимального керування нелінійними системами з розподіленими параметрами при фазових обмеженнях» — керівник В.С. Мельник (завантажити icon_small_pdf.gif).


Звіти наукових проектів виконаних в 2007 році:

1. «Розробка та дослідження теоретичних основ методології сценарного аналізу» — керівник М.З. Згуровський (завантажити icon_small_pdf.gif);

2. «Прогнозування еволюції макроекономічних та соціальних процесів на основі трансформування офіційної статистичної інформації» — керівник В.С. Мельник (завантажити icon_small_pdf.gif);

3. «Розробка методів і алгоритмів аналізу та оптимального керування нелінійними сингулярними системами» — керівник В.С. Мельник (завантажити icon_small_pdf.gif);

4. «Розробка методів аналізу, оцінювання та оптимального керування нелінійними нескінченновимірними динамічними системами за умов невизначеності» — керівник В.С. Мельник (завантажити icon_small_pdf.gif);

5. «Розробка математичних моделей та алгоритмів керування потоками у мережах з різними законами збереження» — керівник В.В. Останенко (завантажити icon_small_pdf.gif);

6. «Чисельно-аналітичне моделювання ігрових та оптимізаційних процесів різної природи» — керівник В.В. Остапенко (завантажити icon_small_pdf.gif).