ЮНЕСКО

unesco

ЮНЕСКО (Організація з питань освіти, науки i культури Об'єднаних Націй) є міжнародною між урядовою організацією, спеціалізованою установою ООН. Головне завдання ЮНЕСКО: сприяти зміцненню миру i безпеки шляхом розширення співробітництва народів у галузі освіти, науки i культури, а також укоріненню у свідомості людей необхідності захисту миру.

Україна є членом ЮНЕСКО з 12 травня 1954 року. Координацію співпраці національних інституцій з ЮНЕСКО покладено на Національну комісію України у справах ЮНЕСКО — міжвідомчий орган при МЗС України, створену Указом Президента України № 212/96 від 26 березня 1996 р. З грудня 1962 року в Парижі функціонує Постійне представництво України при ЮНЕСКО.

Міжнародну кафедру ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» (МКЮ) при

Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» та Навчально-науковому комплексі «Інститут прикладного системного аналізу» (ННК «ІПСА») створено на підставі двосторонньої Угоди між ЮНЕСКО та НТУУ «КПІ» у грудні 1998 р. відповідно до Меморандуму про співробітництво між Урядом України і ЮНЕСКО від 18 листопада 1997 р. в межах Міжнародної Програми «UNITWIN/UNESCO Chairs».

Участь України в ЮНЕСКО стратегічно орієнтована на сприяння розширенню міжнародного співробітництва українських наукових, освітніх і культурних інституцій шляхом забезпечення їх участі у програмній діяльності Організації. Метою такого співробітництва є зміцнення інтелектуального потенціалу країни та залучення його до загальносвітових процесів в гуманітарній сфері, а також використання в національних інтересах можливостей ЮНЕСКО та міжнародного досвіду в галузях її компетенції. Участь України у програмній діяльності ЮНЕСКО відкриває можливості отримання фінансового сприяння з боку Організації для проведення в Україні міжнародних заходів по лінії ЮНЕСКО та здійснення українськими фахівцями проектів у сфері її компетенції, а також стипендій, грантів, обладнання, науково-технічної інформації.

Протягом 105-річної історії НТУУ «КПІ» має традиції та здобутки, в тому числі — в діяльності, пов’язаній із структурами ЮНЕСКО. В даний час ця діяльність здійснюється через міжнародну кафедру ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» та Навчально-науковому комплексі «Інститут прикладного системного аналізу».

Всього в світі сьогодні нараховується 562 кафедри ЮНЕСКО та між-університетські мережі. Їх розподіл по сферах діяльності такий: освіта — 122, оточуюче середовище/стабільний розвиток — 64, природничі науки — 64, культура віту/права людини — 74, соціальні науки і розвиток — 46, розвиток культури — 40, інженерія і технологія — 51; зв'язок і інформація — 48, філософія та естетика — 14. В Україні діють 50 клубів ЮНЕСКО, 38 асоційованих шкіл ЮНЕСКО. У вищих навчальних закладах та наукових установах України створено 12 кафедр ЮНЕСКО.

Головною метою діяльності МКЮ є реалізація комплексної програми досліджень в галузі вищої технічної освіти, методів прикладного системного аналізу, новітніх інформаційних технологій та їх застосування в системі освіти, для аналізу складних систем різної природи, (еколого-економічних, суспільних, технічних та інших).

МКЮ тісно співпрацює з Національною Комісією України у справах ЮНЕСКО, Європейським центром вищої освіти ЮНЕСКО (UNESCOСЕРЕS), Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України, Інститутом ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті, м. Москва, Українською філією EDNES (Міжнародною Асоціацією «Earth Data Network for Educational and Scientific Exchange» — «Мережа баз даних про Землю для освіти та наукових обмінів», Страсбург, Франція), СОDАТА (Committee on Data for Science — Комітетом по даних для науки та технологій при Міжнародній раді з питань науки), WIPO (Всесвітньою організацією інтелектуальної власності), Українським центром дистанційної освіти при НТУУ «КПІ», Українським центром ґендерної освіти при НТУУ «КПІ», іншими українськими та міжнародними інституціями.

 

korp

Головні напрямки роботи МКЮ:

 • розробка та впровадження програм для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з різних аспектів вдосконалення вищої технічної освіти в Україні та за кордоном, при цьому особлива увага приділяється самому широкому, міждисциплінарному використанню інформатики та системного аналізу;
 • залучення викладачів, науковців, адміністративних працівників і студентів НТУУ «КПІ» та ННК «ІПСА» до запровадженої ЮНЕСКО в межах Міжнародної Програми «UNITWIN/UNESCO Chairs системи обміну інформацією і документацією;
 • розробка та застосування системи рейтингового оцінювання університетів України;
 • розробка та впровадження програм міжнародного співробітництва в галузі вищої технічної освіти та, зокрема, — системного аналізу та інформатики;
 • регулярне виконання аналізу потреб, що виникають, а також умов, що визначають процес реформування вищої технічної освіти та його спрямованості на навчальний процес;
 • тісне співробітництво з відповідними під розділами Секретаріату ЮНЕСКО, зокрема, — з Відділом вищої освіти та Відділом з техніки і технологій, а також із Інститутом ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті, м. Москва, з метою розробки та впровадження міжнародних та національних інноваційних програм для освіти та виконання наукових досліджень, які спрямовані на оновлення системи вищої технічної освіти з наголосом на міждисциплінарне використання системного аналізу та інформатики;
 • організація і проведення конференцій, колоквіумів, семінарів тощо з питань розробки, розвитку та впровадження новітніх інформаційних технологій в систему вищої технічної освіти в Україні та інших країнах регіону;
 • конструктивне співробітництво з Національною Комісією України у справах ЮНЕСКО, структурними підрозділами ЮНЕСКО, аналогічними кафедрами ЮНЕСКО, зацікавленими національними міжнародними інституціями у галузі теоретичних досліджень і практичних зусиль по розробці та впровадженню в систему вищої технічної освіти методології системного аналізу, сучасних інформаційних технологій, методів проектування складних інформаційних систем та обробки даних в екології, економіці, геополітиці та техніці;
 • інформаційна і консультативна підтримка індивідуальних ініціатив і проектів у галузі реформування вищої технічної освіти та його спрямованості на навчальний процес, дослідження та використання інформатики та системного аналізу на всіх рівнях підготовки фахівців;
 • перепідготовка фахівців в галузі теоретичних досліджень і практичних зусиль по розробці та впровадженню в систему вищої технічної освіти методології системного аналізу, сучасних інформаційних технологій, методів проектування складних інформаційних систем та обробки даних в екології, економіці, геополітиці та техніці;
 • видавнича діяльність і координаційна робота по впровадженню навчально-методичних та наукових розробок МКЮ з методології системного аналізу, сучасних і інформаційних технологій, методів проектування складних інформаційних систем та обробки даних в екології, економіці, геополітиці та техніці.

Оскільки в НТУУ «КПІ» та ННК «ІПСА» представлено практично всі напрямки вищої технічної освіти,

природничих наук, техніки, інформатики та системного аналізу, ці інституції виступають лабораторією досвіду еволюції та прогнозування розвитку вищої технічної освіти, а МКЮ акумулює цей досвід і представляє його в міжнародному перетині.

Реалізація програми розвитку Міжнародної кафедри ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» забезпечує становлення МКЮ як одного з осередків інтелектуальної еліти вищої технічної школи України. Співпрацюючи з впливовими міжнародними організаціями, МКЮ започатковує систему міжнародних конгресів, конференцій, семінарів стосовно різних аспектів підтримки та розвитку вищої технічної освіти, прикладного системного аналізу та інформатики, осмислення сучасної ролі природничих наук та вищої технічної освіти в системі людського виміру.

Суттєвим фактором, що формує сучасну модель діяльності МКЮ, є вплив процесів розбудови інформаційного суспільства.

Сьогодні, незважаючи на протиріччя глобалізації, в науці та освіті відбувається інтернаціоналізація, інтеграція та глобалізація дослідницької і навчальної діяльності за рахунок формування нових дослідницьких мереж. Набувають великого значення проекти дистанційного навчання. В розбудові інформаційного суспільства Україна має певні зобов'язання і як член ЮНЕСКО, і як країна європейського вибору. Всесвітній форум з освіти (Дакар, Сенегал, квітень 2000 р.) прийняв шість цілей «Дакарських Рамок Дій» — найважливіших пріоритетів стратегії ООН в галузі освіти, у тому числі: забезпечення того, щоб освітні потреби всіх молодих людей і дорослих задовольнялися на основі рівного доступу до відповідних програм навчання. У контексті необхідності забезпечення «рівного доступу до програм навчання» роль новітніх інформаційних комп'ютерних технологій більш як очевидна.

Середньострокова стратегія Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури на 2002–2007 р., затверджена на 31й Генеральній конференції ЮНЕСКО в жовтні-листопаді 2001 р., передбачає дванадцять стратегічних цілей, серед яких — забезпечення загального доступу до інформаційних і комунікаційних технологій. Цією стратегією має керуватися також і Україна як член ЮНЕСКО в справі формування системи освіти майбутнього: «Освіта для всіх, освіта через все життя, освіта без кордонів».

Розбудовуючи за нових умов міжнародну діяльність, НТУУ «КПІ», ННК «ІПСА», кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» протягом останніх років стають активними учасниками в реалізації зазначених пріоритетів.

6 липня 2006 року між кафедрою ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» і Навчально-науковому комплексі «Інститут прикладного системного аналізу» та Науково дослідним інститутом прикладних інформаційних технологій Кібернетичного центру НАН України було укладено договір про створення та організацію діяльності відділення кафедри ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика».

Основними цілями даного утворення є розроблення, впровадження та розвиток принципів міжнародної експертизи якості освіти та рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів України, сприяння реалізації положень Меморандуму про співробітництво між кафедрою ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» та Європейським центром з вищої освіти ЮНЕСКО від 25 квітня 2006 року.

 • Договір про створення та організацію діяльності відділення кафедри ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» (завантажити icon_small_pdf.gif).