Історичні факти

Директор ННК «ІПСА», академік НАНУ
Михайло Захарович Згуровський

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України (далі Інститут) створено за Постановою Кабінету Міністрів України у грудні 1997 р. на базі кафедри математичних методів системного аналізу НТУУ «КПІ» та Інституту прикладного системного аналізу НАН України та Міністерства освіти і науки України.

Відділ чисельних методів оптимізації увійшов в склад Інституту при його створенні. Завідувач відділу доктор фізико-математичних наук, професор В.В. Остапенко.

Відділ математичних методів системного аналізу був заснований в Інституті прикладного системного аналізу в 1996 р. під керівництвом академіка М.З. Згуровського з метою проведення фундаментальних та прикладних досліджень у сфері системного аналізу.

Відділ прикладного нелінійного аналізу створено в 1996 р. в Інституті прикладного системного аналізу. Керівником відділу стає член-кореспондент НАНУ В.С. Мельник. Основний напрямок досліджень теорія управління випадковими процесами та її застосування в хімічній та оборонній техніці. Завідуючий відділом —доктор фізико-математичних наук, професор О.С. Макаренко

Відділ інформаційних ресурсів (ІНФОРЕС) увійшов до складу ННК «ІПСА» у 2007 р. Відділ проводить фундаментальні і прикладні дослідження з математичного забезпечення комп’ютерного проектування. Керівник доктор технічних наук, професор А.І. Петренко.

Крім наукових відділів, Інститут включає в себе чотири навчальні підрозділи.

Кафедра математичних методів системного аналізу (ММСА), яка входить до складу Інституту, створена в КПІ в 1988 р. за ініціативою академіків В.С. Михалевича та Ю.Л. Далецького. Завідувачем кафедри є академік НАН України М.З. Згуровський.

У грудні 1990 р. на базі науково-дослідного сектору кафедри ММСА був створений Науково-дослідний інститут міждисциплінарних досліджень (НДІМД). Напрямок діяльності НДІМД проведення широкомасштабних пошукових і фундаментальних досліджень міждисциплінарного характеру в таких наукових напрямках: математичні, физико-хімічні і інженерні методи охорони навколишнього середовища; системи штучного інтелекту; теорія фракталів і її застосування в фізиці, хімії, матеріалознавстві; теорія катастроф і біфуркація, синергетика і «хаос» та ін.

В 2007 р. до складу ННК «ІПСА» увійшли кафедра систем автоматизованого проектування (САПР) та науково-дослідний інститут інформаційних ресурсів «ІНФОРЕС», що плідно працювали на факультеті електроніки НТУУ «КПІ».

Кафедра САПР з 1985 р. розпочала під керівництвом завідуючого професора А.І. Петренка підготовку фахівців з нової спеціальності «Системи автоматизованого проектування», назва якої потім була замінена відповідно до міжнародної практики на «Інформаційні технології в проектуванні».

Факультет системних досліджень створений у 2007 р. на базі кафедр ММСА та САПР, яка змінила назву на кафедру «Системного проектування» (CП-CАПР).

В 2011 році на базі Інституту була створена науково-дослідна лабораторія нелінійного аналізу диференціально-операторних систем (НАДОС). Завідувачем лабораторією став молодий доктор ННК «ІПСА», професор П.О. Касьянов, а науковим керівником академік НАН України, доктор технічних наук, професор М.З. Згуровський.