Системний аналіз

Посеместровий опис предметів

Випускник-бакалавр з напряму підготовки «Системний аналіз» повинен опанувати певні компетенції та володіти:

— знаннями, вміннями та навичками, необхідними для комплексного аналізу, прогнозування, проектування та прийняття рішень в складних системах різної природи на основі системної методології математичними методами і програмними засобами з використанням сучасних інформаційних технологій, фундаментальних і прикладних методів аналізу та синтезу для розв’язування проблем у різних галузях науки, техніки, фінансів, соціально-економічній та політичній сферах, глобальних та локальних екологічних проблемах та народному господарстві в цілому;

— основними положеннями філософії, історії України та історії культури України, володіти діловою та професійно спрямованою українською та іноземною мовами, основами педагогіки;

— фундаментальними поняттями, концепціями і фактами інформатики, прикладної математики, теорії складних систем, методів системного аналізу та прийняття рішень.

Підготовка бакалавра з системного аналізу передбачає його готовність працювати і здобувати навички знань з інформаційних технологій, математичного і комп’ютерного моделювання процесів і систем різної природи, задач прогнозування, оптимізації, системного аналізу та прийняття рішень тощо.

Бакалавр повинен знати:

— дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

— основи математичної та природничо-наукової підготовки в обсязі, необхідному для успішного засвоєння теоретичних та прикладних питань з системного аналізу та інформатики;

— профілюючі та спеціальні дисципліни професійної та практичної підготовки для формування знань, умінь, навиків та компетенцій з теоретичних та прикладних питань системного аналізу.

Бакалавр повинен уміти:

— поєднувати фундаментальну наукову і практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю;

— на практиці використовувати принципи наукової діяльності, застосовувати одержані в області математики, системного аналізу та інформатики знання для розв’язування конкретних методологічних, науково-практичних, виробничих, інформаційно-пошукових та інших задач;

— використовувати сучасні інформаційні технології та комп’ютерну техніку для побудови та обслуговування інформаційних комп’ютеризованих систем у різних галузях науки і народного господарства;

— систематично підвищувати свою кваліфікацію, безперервно поновлювати свої знання та розширювати суспільно-політичний кругозір.

Бакалавр повинен бути придатним для:

— виконання певних виробничих функцій відповідно до кваліфікаційної характеристики;

— виконання професійних, соціально-виробничих та соціально-побутових типових задач діяльності.

По закінченні навчання за програмою бакалаврської підготовки за напрямом 040303 «Системний аналіз» випускник може продовжити навчання у магістратурі за спеціальностями: «Системний аналіз і управління» та «Системи і методи прийняття рішень», пройшовши конкурсний відбір відповідно до типових правил прийому Міністерства освіти і науки України.