Математичні методи системного аналізу

pankratova.jpgЗавідувач — д.т.н., професор,
заслужений діяч науки
і техніки України
Наталія Дмитрівна Панкратова

Відділ проводить фундаментальні та прикладні дослідження у сфері системного аналізу як прикладної наукової методології, призначеної для дослідження складних, міждисциплінарних проблем різної природи. З позиції системного підходу формулюються методологічні і теоретичні основи формалізації й розв'язання міждисциплінарних задач, що стосуються різних предметних галузей. Розробляються методи формалізації системних задач, приведення їх до розв'язної форми в реальних умовах, що характеризуються наявністю множини суперечливих цілей, різних видів невизначеностей і ризиків. Створюються обчислювальні алгоритми і процедури розв'язання практичних задач міждисциплінарного характеру для ряду застосувань, що відносяться до науково-технічної та соціально-економічної сфер діяльності людини. Зокрема розробляється методологія та прикладні технології інформаційного суспільства та суспільства, заснованого на знаннях.

З використанням теорії і методів системного та сценарного аналізу, прийняття рішень, технологічного передбачення, стратегічного планування здійснюється широке впровадження складних взаємозалежних систем різного призначення, що функціонують в умовах невизначеностей, множин конфліктуючих цілей і ризиків.

Поточні наукові публікації

Останні розробки відділу

1. «Розробка інтегрованої технології системного проектування, управління безпекою і діагностування складних технічних об’єктів в умовах невизначеності та багатофакторних ризиків» — керівник Н.Д. Панкратова (завантажити icon_small_pdf.gif);

2. «Розвиток комплексу баз даних і алгоритмів обробки з метою системного прогнозування поведінки складних антропогенних і природних систем» — керівник М.З. Згуровський (завантажити icon_small_pdf.gif);

3. «Розробка математичних моделей та глобальне моделювання процесів сталого розвитку» — керівник М.З. Згуровський (завантажити icon_small_pdf.gif);;

4. «Розроблення науково-методичного і програмного забезпечення виявлення перспективних напрямів розвитку новітніх технологій інноваційного розвитку на рівні великих підприємств, галузей та регіонів на основі технологічного передбачення» — керівник Н.Д. Панкратова (завантажити icon_small_pdf.gif);

5. «Розробка методів та прийомів моделювання сценаріїв майбутніх подій» — керівник Н.Д. Панкратова (завантажити icon_small_pdf.gif);

6. «Розробка інформаційної платформи сценарного аналізу як базового інструментарію технологічного передбачення» — керівник М.З. Згуровський (завантажити icon_small_pdf.gif);

7. «Системне управління безпекою та працездатністю складних технічних систем в умовах багатофакторних ризиків» — керівник Н.Д. Панкратова (завантажити icon_small_pdf.gif);

8. «Системні дослідження моніторингових засобів технічної діагностики природних та будівельних об'єктів в складних умовах» — керівник Ю.І. Калюх (завантажити icon_small_pdf.gif);

9. «Розробка та дослідження теоретичних основ методології сценарного аналізу» — керівник М.З. Згуровський (завантажити icon_small_pdf.gif).

10. «Розробка засобів і систем неруйнівного контролю та технічної діагностики складних технічних об'єктів та систем» — керівник Н.Д. Панкратова (завантажити icon_small_pdf.gif);

11. «Розробка методики та інструментарію оцінки ефективності космічних проектів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) на основі експертних процедур передбачення» — керівник Н.Д. Панкратова (завантажити icon_small_pdf.gif);


Контакти