Інформаційні ресурси

Завідувач — докт. техн. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Анатолій Іванович Петренко

Відділ проводить фундаментальні і прикладні дослідження з математичного забезпечення комп'ютерного проектування, а саме: методів автоматичного формування математичних моделей об'єктів у вигляді алгебро-диференційних рівнянь або рівнянь стану за описом їх структури і компонентів; неявних чисельних методів інтегрування, порядок яких автоматично змінюється від 1-го до 6-го під час обчислень отриманих «жорстких» рівнянь математичної моделі, гарантуючи збіжність рішення і задану похибку; методів рішення погано обумовлених лінеарізованих задач дуже великої розмірності; новітніх методів параметричної оптимізації змінного порядку, в яких на відміну від існуючих при необхідності використовуються додатково члени ряду Тейлора для цільової функції з третіми і четвертими похідними, що апроксимуються через відомі матриці Якобі і Гессе; методи «центрування» рішення в багато параметричному просторі, що підвищує життєздатність об'єктів при зміні їх параметрів; методи сумісного моделювання кількох фізичних ефектів в об'єкті (наприклад, електричного стану і тепловиділення); методи розпаралелювання рішення рівнянь математичної моделі на розподілених комп'ютерних комплексах або кластерах тощо.

На базі оригінальних методів, названих вище, здійснюється розробка і впровадження конкурентно-здатних систем комп'ютерного проектування різного призначення, наприклад, для розробки перспективних мікроелектронно-механічних систем (МЕМС).

Відділом створено базовий ресурсно-операційний центр (БРОЦ) освітянського сегменту національної Grid–інфраструктури в Києві на базі НТУУ «КПІ», де функціонують Центр суперкомп’ютерних обчислень з потужним кластером і філія Світового Центру Даних. Підключено  кластер НТУУ «КПІ» до мережі кластерів академічного сегменту національної Grid–інфраструктури (до кластерів ІТФ НАНУ, ІК НАНУ, КНУ)  на основі програмного  забезпечення проміжного рівня NorduGrid для вивчення технологій віртуалізації обчислювальних ресурсів України.

Здійснено  пробне тестування з’єднаної мережі українських кластерів на прикладі рішення задачі обробки експериментальних даних Європейської Агенції з ядерних досліджень (CERN), під час якого виявлена необхідність оснастити обчислювальні вузли кластеру КПІ додатковими елементами пам’яті (HDs).

Розроблено Положення про Сертифікаційний центр відкритих ключів в Україні. Центр зареєстровано  в міжнародній організації EUGridPMA та розпочата  видача перших Сертифікатів користувачів для доступу до Grid ресурсів.

Виконуються роботи з поєднання різних технологій для розробки інформаційних систем. Прикладом подібної взаємодії технологій є використання технологій семантичного web-порталу при розробці Grid-застосувань.

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ВІДДІЛУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Напрямок

- комп’ютеризація проектування
- створення розподілених програмно-технічних комплексів проектування
- створення інформаційних мультимедіа ресурсів для забезпечення процесів проектування і навчання

Основні наукові проблеми, які вирішуються при виконанні наукових досліджень за напрямком

1. новітні математичні методи моделювання технічних і соціально-економічних об’єктів, оптимізація їх параметрів і характеристик;
2. колективне проектування в інформаційному середовищі Інтернет;
3. методологія організації програмно-технічних комплексів комп’ютерного проектування;
4. застосування мультимедіа та Веб технологій для реалізації мережного колективного проектування і навчання;
5. комп’ютерне проектування інтегральних схем;

6. використання Грід технологій і технологій семантичного Web.

Наукові школи, наукові колективи (Назва, керівник, період діяльності)

Наукова школа: в галузі систем комп’ютерного проектування

Керівник: Анатолій Іванович Петренко , професор, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України 
Період діяльності: 1970 р. — досі триває

Перелік спеціальностей, за якими проводиться підготовка наукових кадрів (Шифр спеціальності – її назва)

05.13.12 — системи автоматизації проектувальних робіт

Перелік спеціальностей, за якими готуються спеціалісти з вищою освітою (Шифр спеціальності – її назва)

8.080402 — Інформаційні технології проектування

Підготовлено більше 50 кандидатських і 5 докторських дисертацій (А.І. Петренко, С.В. Денбновецький, В.Г. Абакумов, О.Я. Тетельбаум, Л.С. Глоба) дисертацій.

 

Контакти