Друга вища та післядипломна освіта

Декан — д.т.н., професор
Юрій Петрович Зайченко

Факультет створено у 2001 році з метою надання можливості особам, які вже мають вищу освіту, отримати другу вищу освіту за новою спеціальністю, що має значний попит на ринку праці. Цикл навчання розраховано на два роки. По закінченні навчання фахівці отримують диплом магістра НТУУ «КПІ» з комп'ютерних наук за спеціальностями «Інтелектуальні системи прийняття рішень», «Інформаційні технології в проектуванні», а також магістра НТУУ «КПІ» з прикладної математики за спеціальністю «Системний аналіз і управління».

Спеціальність «Інтелектуальні системи прийняття рішень» поєднує фундаментальні знання комп'ютерних та фінансово-економічних наук, дозволяє засвоїти сучасні математичні методи прийняття рішень, системного аналізу та техніки прогнозування для практичної діяльності в економіці, бізнесі та фінансовій сфері.

Спеціальність «Системний аналіз і управління» відкрито у 2004 році. Основний напрямок підготовки — системні аналітики у державному управлінні, економіці, фінансовій та банківській сфері на базі використання провідних інформаційних комп'ютерних технологій методами системного аналізу та дослідження операцій.

Спеціальність «Інформаційні технології проектування» пов'язана з підготовкою висококваліфікованих фахівців, здатних застосовувати комп'ютерні технології в розробці самих комп'ютерних систем, їх програмного забезпечення і інших високотехнологічних ноухау, беручи участь в проектах, виконуваних колективно через мережу Інтернет. Навчальні програми та організація навчального процесу орієнтовані на теоретичну та практичну підготовку фахівців для вирішення сучасними методами інформаційно-комп'ютерних технологій актуальних задач для прийняття ефективних оперативних та стратегічних рішень в галузях практичної економіки та бізнесі, менеджменті та маркетингу, управлінні фінансовою, банківською і страховою діяльністю в умовах неповноти інформації та з урахуванням ризиків. Навчальний процес забезпечує підготовку інтелектуалів, озброєних сучасними методами та технологіями для роботи в умовах конкуренції.

Спеціальність «Адміністративний менеджмент» відкрито у 2009 році. Головною метою об’єднаної програми навчання магістрів/кандидатів наук (докторів філософії) в галузі сталого розвитку та державного управління в глобальному і регіональному контекстах є підготовка менеджерів вищого рівня та системних аналітиків, спроможних приймати науково обґрунтовані та практично доцільні рішення на державному та муніципальному рівнях, на рівні управління великими компаніями та підприємствами, спрямовані на сталий розвиток окремо взятого регіону з урахуванням глобальних процесів.  Програма забезпечує отримання теоретичних знань та методологічних моделей як інструментарію для практиків, науковців, інженерів, а також магістрантів, які мають за мету продовжити освіту, щоб отримати більш високий кваліфікаційний і науковий рівень кандидата наук (доктора філософії). Для цього, в рамках магістерської програми передбачені необхідні блоки (курси, дослідження), які спрямовані на освітньо наукову кандидатську програму (програму доктора філософії). Студенти, які успішно проходять підготовку за магістерської програмою і бажають продовжити навчання та виконання досліджень автоматично зараховуються до аспірантури (на програму доктора філософії).

Навчальний план складається з чотирьох великих циклів дисциплін:

Цикл 1. Інформаційні комп'ютерні технології

Надає комп'ютерну освіту та професійні навички практичної роботи.

Цикл 2. Методи та системи прийняття рішень

Забезпечує підготовку в області аналізу, прогнозу та прийняття рішень у складних ситуаціях з використанням інформаційних комп'ютерних технологій.

Цикл 3. Економіка та фінанси

Надає сучасну освіту в галузі економіки.

Цикл 3. Математична економіка

Знання, отримані в циклах 1, 2, 3, використовуються як базові для формування сучасного професіоналізму в галузі економіки та фінансів. Всі цикли базуються на відпрацьованій та перевіреній практикою методології комплексної теоретичної та практичної підготовки декількох тисяч висококваліфікованих фахівців, які успішно працюють як в Україні, так і за її кордоном.

Факультет другої вищої освіти Інституту має високорозвинену сучасну лабораторну базу для проведення навчальних занять, зокрема, спеціалізовані комп'ютерні класи, об'єднані в локальні обчислювальні мережі. Створено і функціонує вузол світової мережі Інтернет, через який організовано дистанційне навчання з використанням сучасних інформаційних технологій, розроблених провідними вченими Інституту. Особливість навчання в Інституті полягає ще й у тому, що разом із фундаментальними знаннями, які скеровані на підготовку висококваліфікованих магістрів дослідників, здатних до творчої роботи, в процесі навчання студенти за вибором оволодівають знаннями та практичними навичками у сфері новітніх інформаційних технологій, що мають значний попит на сучасному ринку праці.

Контакти

Дивись також:

Викладачі