Об'єктно-орієнтоване програмування

Опис навчальної програми дисципліни

Об'єктно-орієнтоване програмування

(назва дисципліни)

Статус дисципліни

обов'язкова

 

(обов'язкова або за вільним вибором студентів)

Лектор

Гемба Ольга Василівна, доцент

 

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Інститут/факультет

Навчально-науковий комплекс
«Інститут прикладного системного аналізу»
НТУУ «КПІ»,
03056, Київ, вул. Панаса Мирного,19,
корпус 26, тел.\факс 280-87-71,
E-mail: olga@cad.ntu-kpi.kiev.ua

 

(назва, адреса, тел./факс, е-mail)

Кафедра

Системного проектування

 

 

І. Загальні відомості

Дисципліна «Об'єктно-орієнтоване програмування» відноситься до циклу професійної та практичної підготовки, її вивчення базується на дисциплінах: програмування, основи С.

Загальна кількість кредитів  ЕТСS складає 3, номер за переліком дисциплін програми підготовки: НП-05.

 

II. Розподіл навчального часу

 

Се­местр

 

 

Всього (кред./год.)

 

 

Розподіл за видами занять (всього год./год. у тижні)

СРС

 

 

Модульні контрольні роботи (кільк.)

 

 

Індивід.

завдання

(вид)

 

 

Семестр атестац.

 

 

Лекції

Практичні/ семінарські

Лабораторні/

комп'ют.

практикум

3

6/216

54

-

36

126

1

Курсова робота

Екзамен

 

 

III. Мета і завдання дисципліни

Метою дисципліни є теоретичне вивчення та отримання практичних навичок у питаннях:

  • принципів об'єктно-орієнтованої технології розробки програмних систем;
  • принципів організації windows-програмних застосувань, що базуються на обробці подій.

Дисципліна «Об'єктно-орієнтоване програмування» забезпечує вивчення наступних курсів: теорія мов програмування.

 

IV. Зміст дисципліни

Назви розділів, тем

Всього

Лекц.

Курс.пр.

Лабор.

Розділ 1. Принципи та концепції об’єктно-орієнтованого програмування

72

18

30

24

Розділ 2. Узагальнене програмування

26

4

10

12

Розділ 3. Програмування систем на подіях

104

24

80

 

Розділ 4. Принципи проектування об’єктно-орієнтованих систем

14

8

6

 

Всього в семестрі

216

54

126

36

 

Лабораторні роботи

Метою курсу лабораторних робіт є закріплення теоретичного матеріалу та отримання студентами практичних навичок з використання принципів об'єктно-орієнтованого програмування при розробці програмного забезпечення.

 

Назви розділів, тем

Лабораторна робота

Розділ 1. Принципи та концепції об’єктно-орієнтованого програмування

Розробка абстрактних типів даних. Перевантаження операцій

Розробка ієрархії класів. Успадкування та поліморфізм

Розділ 2. Узагальнене програмування

Використання стандартної бібліотеки шаблонів

Всього в семестрі

3

 

Модульна контрольна робота

До модульної контрольної роботи включені питання та задачі з розділу 1 «Об'єктно-орієнтоване програмування» та розділу 2 «Узагальнене програмування».

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Заняття проводяться у формі лекцій та лабораторних занять. На лекціях викладається основний теоретичний матеріал Курс викладається із застосуванням роздаткового матеріалу (слайдів до лекцій, додаткової інформації), який студенти отримують у електронному вигляді на внутрішньому сайті кафедри або на сайті лектора за електронною адресою: https://sites.google.com/site/diverseprog/obektno-orientirovannoe-programmirovanie.

 

Основна література

 

  1. Дейтел П. Д., Дейтел Х. М. Как программировать на C++. – М.: Бином, 2007. – 800 с. (сайт кафедри)
  2. Давыдов В.Г. Технологии программирования. С++. -- Спб.: БХВ-Петербург, 2005. — 672 с.
  3. Саттер Г. Решение сложных задач на С++. -- М.: «Вильямс», 2002. -- 400с.
  4. Саттер Г.  Новые сложные задачи на С++. -- М.: «Вильямс», 2008. -- 272 с.
  5. Майерс С. Наиболее эффективное использование С++. 35 новых способов улучшить стиль программирования. -- Спб.: Питер, 2006. -- 296с.

 

Індивідуальні консультації студенти можуть отримати на кафедрі щотижня згідно розкладу консультацій викладачей, або щодня, надіславши електронного листа з запитаннями викладачу.

 

VI. Мова

Курс викладається російською мовою. За бажанням студентів будь який розділ курсу може викладатися українською або англійською мовами.

 

VII. Характеристика індивідуальних завдань

Навчальним планом спеціальності передбачена курсова робота. Метою курсової роботи є отримання студентами практичних навичок розробки програмного забезпечення з використанням об'єктно-орієнтованої технології та обробки подій.

VIII. Методика оцінювання

Для розрахунку рейтингової оцінки рівня підготовки студентів з дисципліни використовуються наступні показники.

Показник

Бали

Примітка

1

Захист лабораторних робіт у встановлений термін

від 1 до 5 балів за кожну лабораторну роботу

Максимальна сума балів – 15.

2

Модульна контрольна робота

від 0 до 15 балів

 

 

RD = 15 +15 = 30 балів.

Значення рейтингу
з кредитного

модуля

Оцінка ECTS
та визначення

Традиційна
залікова
оцінка

0,95 R ≤ RD

A – Відмінно (28,5 ... 30 )

Відмінно

0,85 R ≤ RD < 0,95 R

B – Дуже добре (25,5 ... 28,5)

Добре

0,75 R ≤ RD < 0,85 R

C – Добре (22,5 ... 25,5)

Добре

0,65 R ≤ RD < 0,75 R

D – Задовільно (19,5 ... 22,5)

Задовільно

0,6 R ≤ RD < 0,65 R

E – Достатньо (18 ... 19,5)

Задовільно

RD < 0,6 R

Fx – Незадовільно

Незадовільно

RD < 0,4 R

F – Незадовільно (потрібна додаткова робота)

Не допущено

IX. Організація

Для вивчення дисципліни достатньо успішно скласти іспити другого семестру.

Навчальний процес організується за синхронною поточно-груповою схемою. Вивчення всієї нормативної складової програми підготовки має бути сплановано у вигляді розкладу занять лекційних потоків та навчальних груп.