Напрямки

35kГоловний корпус Інституту

Основними напрямами наукової діяльності Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, затвердженими Постановою Президії НАН України № 97 від 08.04.2009 р. є:

Напрямок №1: розробка методології системного аналізу, методів і засобів системної математики для розв’язання широкомасштабних міждисциплінарних завдань в різних галузях народного господарства країни

Розроблено системну методологію стратегічного планування нових напрямів і тенденцій глобалізації інноваційної діяльності, які вирішуються з застосуванням методології технологічного передбачення. Запропоновано формалізацію стратегії аналізу мінімізації багатофакторних ризиків з урахуванням специфіки методів якісного аналізу. Створено альтернативні сценарії щодо виявлення перспективних шляхів впровадження критичних технологій за напрямом «Енергетика та енергоефективність»; обґрунтовано пріоритетні для України напрями, що пов'язані з дистанційним зондуванням Землі (Н.Д. Панкратова).

Запропоновано методику побудови структури динамічних мереж Байєса на основі статистичних даних з використанням нового статистичного параметра якості. Розроблено архітектуру системи підтримки прийняття рішень при розв'язанні задач адаптивного моделювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів довільної природи. В основу системи покладено методи статистичного байєсівського структурного аналізу даних, які ґрунтуються на використанні байєсівських мереж, теорії оцінювання і теорії нелінійних нестаціонарних процесів (П.І. Бідюк). (завантажити icon_small_pdf.gif)

Напрямок №2: розвиток теорії нелінійного та багатозначного аналізу, нелінійних диференціально-операторних рівнянь, включень і варіаційних нерівностей, методів нескінченновимірного аналізу, теорії та методів оптимізації, теорії ігор, системної математики;

Для диференціально-операторних включень з багатозначними відображеннями типу Sk розроблено конструктивні методи дослідження та високоточні алгоритми пошуку наближених розв’язків. Досліджено також функціонально-топологічні властивості розв’язуючого оператора для таких включень. Результати застосовано для широкого класу геофізичних процесів та полів, математичні моделі яких містять диференціальні рівняння з частинними похідними з розривною або багатозначною залежністю між визначаючими параметрами задачі (акад. НАН України М.З. Згуровський, П.О. Касьянов).

Отримано постановку нового класу задач дослідження розподілених систем з спеціальними крайовими умовами з врахуванням передбачення. Проведено дослідження складних режимів для рівнянь з відхиленням аргументу у вигляді випередження (в тому числі так званих турбулентних). Проведено порівняльний аналіз можливих класів розв’язків задач з сингулярностями для нелінійних рівнянь у часткових похідних еволюційного типу, знайдено нові підходи до побудови високоточних апроксимацій сингулярних розв’язків. Проведено модифікацію моделей клітинних автоматів шляхом включення властивості передбачення (О.С. Макаренко, Д.М. Крушинський).

Досліджено динамічні та часові характеристики процесів суспільного спілкування. Розглянуто основні сценарії спілкування: когерентне, стійке та нестійке співвідношення між прихильниками різних ідей та визначено критичні умови їх існування (Г.П. Повещенко).

Проведено аналіз і розробку нових методів дослідження операторних систем та методів класифікації багатозначних відображень псевдомонотонного типу. З’ясовано умови неперервних та компактних вкладень спеціальних класів нескінченновимірних просторів розподілів з інтегрованими похідними. Досліджено чутливість рішень до неточного оцінювання за умов стохастичної невизначеності та проведено системний аналіз адаптивних процесів індивідуальних та колективних рішень. (М.В. Андрєєв, Н.В. Задоянчук, П.О. Касьянов).

Досліджено задачу транспортування та розподілу певного продукту між споживачами з урахуванням можливості створення запасів у резервуарах тимчасового зберігання. Створено моделі багатопродуктових потоків для мереж з узагальненим законом Кірхгофа. Розроблено ефективні алгоритми знаходження оптимальних потоків і наближені алгоритми вилучення невідомих у задачах розподілу потоків з різними законами збереження (В.В. Остапенко, О.Є. Кірік).

Побудовано загальну теорію диференціальних ігор, в якій у якості другого гравця виступають випадкові перешкоди, що мають марківську залежність. Як і у випадку звичайних диференціальних ігор, структури нових диференціальних ігор описуються у вигляді операторних конструкцій, і на їх основі будуються оптимальні стратегії першого гравця (В.В. Остапенко, І.Л. Якуніна). (завантажити icon_small_pdf.gif)

Напрямок №3: розробка теоретичних і прикладних основ глобального моделювання процесів сталого розвитку і оцінювання сукупності головних загроз для якості і безпеки життя людей в рамках діяльності Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» та міжнародної кооперації Світової системи даних.

На основі застосування системної математики, як аналітичної платформи для вирішення міждисциплінарних задач, досліджена нестаціонарність природних катастроф різної природи, режим яких істотно залежить від змін клімату і змін техносфери. Отримано кількісні оцінки процесу сталого розвитку залежно від груп економічних, екологічних і соціальних індексів, індикаторів і наборів даних і з урахуванням сукупності загроз. Проведено аналіз впливу цих загроз на сталий розвиток в різних країнах світу. Проаналізована група глобальних ризиків і загроз для розвитку цих країн та розроблені сценарії, спрямовані на уникнення небажаних наслідків та катастроф від дії вказаних факторів (акад. НАН України М.З. Згуровський).

Створюється Grid — сегмент МОНУ, який за своїм призначенням відноситься до Grid інформаційного типу (Data Grid). Завдання на виконання проекту Ugrid включає забезпечення обслуговування Української Філії Світового центру даних(УФ СЦД), надаючи його клієнтам віддалений доступ до світових сховищ наукових даних, можливості ефективного сумісного використання комп’ютерів, унікальних експериментальних установок і приладів (акад. НАН України М.З. Згуровський, А.І. Петренко). (завантажити icon_small_pdf.gif)

Log in
Forgot your password?