Навіґація
 

Розвиток комплексу баз даних і алгоритмів обробки з метою системного прогнозування поведінки складних антропогенних і природних систем

Науковий керівник проекту —  академік, професор М.З. Згуровський

В результаті виконання проекту при співпраці СЦД Росії і України на сайтах СЦД Росії і України створені нові інформаційні ресурси по проблемах режиму природних катастроф, реалізації концепції сталого розвитку і методам аналізу поведінки складних динамічних систем з використанням методів штучного інтелекту, нечіткої логіки і результатів теорії катастроф і теорії критичних явищ.

В плані дослідження і практичної реалізації концепції сталого розвитку отримані нові результати. Була досліджена нестаціонарність видів природних катастроф, режим яких істотно залежить від змін клімату і змін техносфери. З урахуванням цих нових результатів отримані кількісні оцінки процесу сталого розвитку залежно від груп економічних, екологічних і соціальних індексів, індикаторів і наборів даних і з урахуванням сукупності загроз, проведений аналіз впливу цих загроз на сталий розвиток в різних країнах світу. Українськими учасниками проекту були створені математичні моделі, програмні продукти, методики розрахунків головних параметрів сталого розвитку країн – учасниць проекту в розрізі їх регіонів з метою виробки рекомендацій для стратегічного планування та ефективного управління країнами учасницями проекту. Проаналізована група глобальних ризиків і загроз для розвитку цих країн та розроблені сценарії, спрямовані на уникнення небажаних наслідків та катастроф від дії вказаних факторів.

В цілому, було реалізовано комплексне дослідження з проблеми прогнозування розвитку кризових процесів в поведінці складних антропогенних і природних систем.

Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні дисципліни «Основи сталого розвитку».

У звітному році з використанням результатів виконаної роботи видано 2 книги, опубліковано 18 статей , зроблено 22 доповіді на конференціях, в т.ч. 10 на міжнародних. До виконання залучалось 15 студентів. За результатами  наукових досліджень студентами захищено 2 дипломних проекта.

 

Вхід
Ви забули пароль?