Розроблення науково-методичного і програмного забезпечення виявлення перспективних напрямів розвитку новітніх технологій інноваційного розвитку на рівні великих підприємств, галузей та регіонів на основі технологічного передбачення

Науковий керівник проекту —  д.т.н., професор Н.Д. Панкратова

Розроблено системну методологію реалізації процедури сценарного аналізу щодо побудови сценаріїв майбутніх подій у різних сферах інноваційної діяльності із застосуванням методів якісного аналізу. Ієрархічна система методів якісного аналізу розв’язання задач передбачення включає методи SWOT аналізу, перехресного впливу, морфологічного аналізу, аналізу ієрархій, модифікований метод аналізу ієрархій оцінювання ситуаційного ризику та ризику суб’єктивності експертних оцінок при виявленні перспективних напрямів розвитку новітніх технологій на основі точкових і нечітких/ інтервальних оцінок. Розроблено опитувальні форми в режимі on-line, побудовано та оцінено альтернативи сценаріїв  відносно вирішення проблем щодо пріоритетних заходів в транспорті і комунальному господарстві міста Києва.

Математичне забезпечення адаптовано для вирішення задач технологічного передбачення щодо виявлення перспективних шляхів впровадження критичних технологій за напрямом «Енергетика та енергоефективність». З залученням кваліфікованих експертів отримано відповіді на низку питань, що запропоновані в опитувальних формах. З застосуванням методології сценарного аналізу створено альтернативні сценарії щодо виявлення перспективних шляхів впровадження критичних технологій за напрямом «Енергетика та енергоефективність».

Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні дисциплін «Основи системного аналізу», «Системи підтримки прийняття рішень». Розроблено нові магістерські спеціалізації з проблем стратегічного планування та системного управління сталим розвитком міст України, великих підприємств, галузей економіки на основі технологічного передбачення в межах  програми НТУ України «КПІ» «Комплексний аналіз і стратегічне планування розвитку систем життєзабезпечення великих міст та регіонів України».

 

Результати роботи використано при побудові альтернатив сценаріїв щодо виявлення перспективних шляхів впровадження критичних технологій за напрямом «Енергетика та енергоефективність» (Міністерства освіти і  науки України).

У звітному році з використанням результатів виконаної роботи підготовлено 1 навчальний посібник, захищена 1 кандидатська дисертація, опубліковано 14 статей, зроблено 13 доповідей на конференціях, в т.ч. 9 на міжнародних. До виконання залучалось 8 студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 6 магістерських робіт.

 

Log in
Forgot your password?