Публікації 2011 рік

У 2011 році видано 7 монографій, з них 3 за кордоном; 13 навчальних посібників, опубліковано 92 статті, 186 тез доповідей, 12 статей у електронному збірнику;

1.

Информатика. М.З. Згуровский, Н.Д. Панкратова Системный анализ. Проблемы Методология Приложения | УНК "Институт прикладного системного анализа МОНМС Украины и НАН Украины| Киев, Издательство “Наукова думка” , 2011, 727 стр. (59,15), 300 экз. ISBN 978-966-00-1124-3

 

У монографії викладено основи системного аналізу як прикладної наукової методології, призначеної для дослідження складних, міждисциплінарних проблем різної природи. З позиції системного аналізу подано базові визначення, методологічні та теоретичні основи формалізації й вирішення міждисциплінарних задач, що стосуються різних пред­метних галузей. Запропоновано методи формалізації системних задач, приведення їх до форми розв’язання в реальних умовах, що характеризуються наявністю великої кількості суперечливих цілей, різних видів невизначеностей і ризиків. Наведено обчислювальні алгоритми і процедури розв’язання практичних задач міждисциплінарного характеру для ряду застосувань, що належать до науково-технічної та соціально-економічної сфер ді­яль­ності людини.

Для науковців, аспірантів і студентів, що спеціалізуються в галузі теорії і використання системного аналізу, прийняття рішень, стратегічного планування, проектування, виробництва й експлуатації складних взаємозалежних систем різного призначення, що функціонують в умовах невизначеностей, множин конфліктуючих цілей і ризиків

M_20x20

2.

Галузь науки – системный анализ М.З Згуровский, Ю.П. Зайченко . Модели и методы принятия решений в нечетких условиях. УНК "Институт прикладного системного анализа МОНМС Украины и НАН Украины| Издательсьво «Наукова думка» Киев, 2011.-275 с (15,5 печ. л.) Тираж 300 экз ISBN 978-966-00-1122-9, УДК 519.8 ( 075.8)

 

Монографію присвячено проблемам прийняття рішень за умов неповної невизначеної та якісної інформації. Розглянуто низку важливих сучасних напрямів застосування обчислювального інтелекту. Описано сучасний математичний апарат прийняття рішень за нечітких умов- нечітке математичне програмування. Розглянуто багатокритеріальні задачі та методи прийняття рішень за нечітких умов Описано системи нечіткого логічного висновку , що використовують якісну інформацію і нечіткі знання експертів та їх реалізацію у вигляді нечітких нейронних мереж.

Велику увагу приділено застосуванню нечітких моделей та методів прийняття рішень в економіці та фінансовому аналізі. Розглянуто задачі портфельної оптимізації в умовах невизначеності та метод їх розв’язання на основі нечітких множин; актуальну задачу прогнозування ризику банкрутства корпорацій за умов невизначеності і сучасні методи її розв’язання із застосуванням нечітко- множинного підходу та нечітких нейронних мереж, а також задачу аналізу кредитних ризиків і сучасні підходи до її розв’язання.

Для фахівців з прийняття рішень у різних сферах економіки, фінансових аналітиків, наукових працівників, а також студентів відповідних спеціальностей . Книга стане в нагоді всім бажаючим ознайомитися з новими напрямами в галузі прийняття рішень і створення систем штучного інтелекту.

M_20x20

3.

Danilenko V., Danevich T., Makarenko A., Skurativskyi S. Vladimirov V. Self-organization in nonlocal non-equilibrium media. Kyiv: S.I. Subbotin Institute of Geophysics, NAS of Ukraine, 2011. 333 p.

M_20x20

4.

Повещенко Г.П. Тези до інтерпретації суспільних процесів. К. Видвництво. Чорнобильінтерінформ, 2011. 148 с.

M_20x20

5.

Macromodels of Microelectromechanical Systems : Chapter 5 / Petrenko A.I // Microelectromechanical Systems and Devices  / edited by Islam Nazmul. – The University of Texas at Brownsville, USA : In Tech – Open Access Publisher, 2011. – 440 p. – ISBN 978-953-307-905-9.

M_20x20

 

6.

Технічні науки. Петренко А.І., Свістунов С.Я., Кисельов Г.Д. Практикум с грід-технологій : навчальний посібник /Навчально-Науковий Комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» /– К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2011. – 448 с. (26,03 ум.друк.арк.) Тираж: 100 прим. ISBN 978-966-622-460-9

 

Грід-технології дають змогу об'єднати інформаційні та обчислювальні ресурси створенням комп'ютерної інфраструктури нового типу, яка забезпечує глобальну інтеграцію ціх ресурсів на основі мережевих технологій і спеціального програмного забезпечення проміжного рівня, а також набору стандартизованих служб для забезпечення надійного спільного доступу до географічно розподілених інформаційних і обчислювальних ресурсів: окремих комп'ютерів, кластерів, сховищ даних.

Мета практикуму полягає в ознайомленні студентів з концепцією грід-комп’ютингу і поточним станом справ у цій галузі та набуття практичних навичок з використання грід-технологій для аналізу, оптимізації та проектування інженерних об'єктів.

Практикум призначений для проведення лабораторних занять з дисципліни «Грід-технології для розподілених обчислень та обробки даних» магістерської підготовки за спеціальністю „Системне проектування”, але може бути корисним і для інших спеціальностей напрямків „Комп’ютерні науки” і „Комп’ютерна інженерія”. Практикум також може бути рекомендований студентам та аспірантам усіх спеціальностей, які вивчають сучасні інформаційні технології в межах своїх предметних галузей, а також їх викладачам.

H_20

7.

Коваленко А.Є.  Розподілені інформаційні системи : навчальний посібник. –  К.: НТУУ «КПІ», 2011, 244 с.

H_20

8.

Коваленко А.Є. Операційні системи: навчальний посібник. –  К.: НТУУ «КПІ», 2011, 248 с.

H_20

9.

Андрєєв М.В. Моделі прийняття оптимальних рішень в умовах стохастичної невизначеності. Спецкурс. –– К.: АПСВ ФПУ. –– 2011. –– 235 с.

H_20

10.

Капустян О.В., Сукретна А.В., Фартушний І.Д. Диференціальні рівняння (навчальний посібник) // Видавництво НТУУ «КПІ», 2011, 135 с.

H_20

11.

Богданський Ю.В. Диференціальні рівняння.-К.: КПІ, 2011 р, 213 стор

H_20

12.

Бідюк П.І., Романенко В.Д., Тимощук О.Л., Навчальний посібник з „Аналізу часових рядів” –, НТУУ „КПІ”, 2011, 230 с.

H_20

13.

Бідюк П.І., Коршевнюк Л.О., Навчальний посібник з „Проектування комп’ютерних інформаційних систем” –НТУУ „КПІ”, 2011, 340 с.

H_20

14.

Бідюк П.І., Коршевнюк Л.О., Гожий О.П. Проектування СППР. – Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2011. – 350 с.

H_20

15.

Коваленко А.Є. Бідюк П.І. Методичні вказівки до підготовки дипломних робіт (проектів) бакалаврів за напрямами підготовки 6.040303 «Системний аналіз», 6.040302 «Інформатика», 6.050101 «Комп’ютерні науки», дипломних робіт (проектів) спеціалістів та магістерських дисертацій за спеціальностями «Системний аналіз і управління», «Інтелектуальні системи прийняття рішень», «Соціальна інформатика», «Інформаційні технології проектування» – К.: НТУУ «КПІ», 2011.  – 160 с.

H_20

16.

Недашківська Н.І. Системи підтримки прийняття рішень: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей  «Системний аналіз і управління», «Соціальна інформатика». – К, 2011.

H_20

17.

Бідюк П.І. „Аналіз часових рядів” ; дата отримання грифу НТУУ "КПІ" 01.07.2011.

H_20

18.

Ю.П. Зайченко Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни  «Основи проектування інтелектуальних систем»

H_20

19.

Ю.П. Зайченко Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни  « Теорія прийняття рішень».

H_20

20.

Назарчук І.В. Метод. вказівки до комп’ютерн. практикуму для студентів напрямів підготовки 6.040303 «Системний аналіз», 6.040302 «Інформатика», 6.050101 «Комп’ютерні науки»  – К. НТУУ “КПІ”,  2011. – 72 с.

H_20

21.

Коваленко А.Є.  Розподілені інформаційні системи : навчальний посібник. –  К.: НТУУ «КПІ», 2011, 244 с.

H_20

 

 

M_20x20 - монографії

H_20 - навчальні та методичні посібники

Вхід
Ви забули пароль?